Pyrrhic Phalangites

Pyrrhic1


Copyright Dr. P.C. Hendry, 2010